Logo

Regulamin Klubu

Zasady ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Cube Squash & Fitness w Lublinie.
 2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu  do stosowania jego postanowień.
 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
 4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna.
 5. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 6. Na terenie Klubu zabrania się;
  a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
  b) używania tytoniu
  c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
  d) wprowadzania zwierząt
  e) handlu i akwizycji
  f) naklejania i pozostawiania reklam
  g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
 7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-23.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 9.00-22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
 8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 40 zł na rzecz klubu.
 9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z  urządzeń i zajęć w Klubie.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 12. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
 13. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn  technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 15. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
 16. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Cube Squash & Fitness
 17. Klient ma prawo  pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Cube Squash & Fitness.

Regulamin rezerwacji i  korzystania z kortów do squash.

1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line kartą kredytową lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową, najpóźniej 7 dni od dokonania rezerwacji niezależnie od wybranego terminu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.
4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem "non marking". W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
5. Zasady rezerwacji kortów:
a) Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
b) Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za posrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay,
c) Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w systemie on-line lub po przez recepcjonistę Cube Squash & Fitness. W terminie krótszym niż 24h w anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo  termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
d) Nieterminowa anulacja kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.
6. Zakładając konto w Cube Squash & Fitness Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Cube Squash & Fitness Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
7. Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 6 miesięcznym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
8. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez  instruktora lub innego pracownika Klubu.
9. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
10. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
11. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Regulamin Klubu Cube Squash & Fitness w Lublinie – siłownia i fitness

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Cube Squash & Fitness w Lublinie w zakresie korzystania z siłowni i sali fitness.
2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu  do stosowania jego postanowień.
3. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem Klubu i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich - korzystanie z oferty Klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.
4. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-23.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 9.00-22.00.
5. Na terenie Klubu zabrania się;
a) wnoszenia napojów alkoholowych
b) używania tytoniu
c) wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
d) wprowadzania zwierząt
e) handlu i akwizycji
f) naklejania i pozostawiania reklam
g) wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
6.    Klientem jest osoba, która wniosła opłatę jednorazową lub wykupiła karnet. Karnety są numerowane i przypisane do konkretnej osoby. Karnet należy każdorazowo okazać w recepcji przy wejściu do Klubu. Karnet nie może być odstąpiony osobom trzecim. Po upływie ważności karnet podlega zwrotowi. W przypadku utraty karnetu przez Klienta, zobowiązany jest on do natychmiastowego powiadomienia o tym Klubu. Za wydanie kolejnego karnetu dla Klienta, Klub pobierze opłatę w wysokości 20 zł.
7.  Klienci mogą wykupić następujące rodzaje karnetów:
a) Karnety miesięczne:
- Karnet OPEN fitness lub siłownia/fitness i siłownia – dowolna liczba wejść w miesiącu
- Karnet STUDENT fitness lub siłownia/fitness i siłownia – dowolna liczba wejść w miesiącu od poniedziałku do piątku z obowiązkiem opuszczenia sal do ćwiczeń do godz. 16:00.
b) Karnety 6-cio miesięczne:
- Karnet OPEN fitness lub siłownia/fitness i siłownia – dowolna liczba wejść w miesiącu
- Karnet STUDENT fitness lub siłownia/fitness i siłownia – dowolna liczba wejść w miesiącu od poniedziałku do piątku z obowiązkiem opuszczenia sal do ćwiczeń do godz. 16:00.
c) Karnety SILVER i GOLD – dla stałych klientów
8. Klienci wykupujący karnet sześciomiesięczny przy zakupie karnetu są obowiązani do uiszczenia opłaty za pierwszy i szósty miesiąc. Pozostałą cenę klienci obowiązani są uiścić w trakcie korzystania z usług Klubu w kolejnych, następujących po sobie miesiącach. W przypadku nie uiszczenia wymaganej zapłaty za dany miesiąc, wniesiona opłata za ostatni szósty miesiąc zostanie przez Klub zaliczona na poczet brakującej opłaty, a Klient ma obowiązek uzupełnienia brakującej opłaty za ostatni miesiąc. W przypadku ponownego braku wymaganej zapłaty za kolejny miesiąc karnet traci ważność i podlega zwrotowi.
9. Z uwagi na zapewnienie Klientom komfortowych warunków ćwiczeń na siłowni i sali fitness Klub zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży karnetów do czasu pojawienia się wolnych miejsc.

10. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej Klubu: www.cube-club.pl
11. Przy zakupie karnetów obowiązują ceny aktualne w dniu ich nabycia.
12. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki w szatni, na czas przebywania w klubie. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 40 zł na rzecz klubu.
13.    Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
14.    Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z  urządzeń i zajęć w Klubie.
15.    Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione na terenie Klubu, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
16.    Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
17.    Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn  technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.
18.    Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
19.    W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
20.    W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Cube Squash & Fitness.
21.    Klient ma prawo  pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli Cube Squash & Fitness.

Siłownia i Fitness:

1.    W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń należy nosić zamienne, sportowe obuwie z amortyzowaną, grubą i czystą podeszwą, oraz strój sportowy. Osoby bez zmienionego obuwia będą wypraszane z sali bez prawa do zwrotu pieniędzy.
2.    Klient ma obowiązek posiadać ze sobą osobisty ręcznik, w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni lub matach na zajęciach fitness. Osoby nie posiadające ręcznika mogą wypożyczyć ręcznik w recepcji.
3.    W przypadku złego samopoczucia, oraz jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego  należy poinformować o tym instruktora.
4.    Zabrania się wstępu na siłownię i salę fitness osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
5.    Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt w recepcji.
6.    Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
7.    Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych oraz wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
8.    Po każdym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
9.    Na sali cardio Klient powinien zdezynfekować sprzęt, na którym ćwiczył.
10.    Na zajęcia grupowe obowiązują rezerwacje miejsc, dokonane w recepcji Klubu. Osoby zapisane na wybrane zajęcia mają pierwszeństwo w uczestnictwie w ćwiczeniach.
11.    Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
12.    Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć fitness, zmiany instruktora, oraz likwidacji grup i redukcji liczby godzin zajęć fitness.