Logo

Regulamin Klubu

Regulamin Klubu Cube Squash & Fitness w Lublinie

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z Klubu Cube Squash & Fitness, położonego w Lublinie przy ul. Mackiewicza 7 (dalej " Klub”), prowadzonego przez Jakuba Zielińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MIND CONSULTING JAKUB ZIELIŃSKI, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 57534, NIP:9461807047, REGON: 431208540,
2. Z usług Klubu korzystać mogą osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela z usług Klubu może korzystać osoba, która ukończyła 16 rok życia. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie pod opieką ustawowego przedstawiciela i pod jego bezpośrednim nadzorem. Na siłownię mogą uczęszczać wyłącznie osoby, które ukończyły 12 lat. Z sauny korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych w zakresie przebywania w wysokich temperaturach. Korzystający z usług Klubu zwani będą dalej Klientami.
3. Osoby korzystające z usług Klubu w ramach umowy pomiędzy Klientem a Klubem, przy pierwszej wizycie w Klubie przekazują swoje dane personalne (imię, nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia) w celu realizacji umowy.
4. Osoby korzystające z usług Klubu w ramach umowy z podmiotem zewnętrznym na podstawie kart (Multisport, Benefit, OK System i inne), przy pierwszej wizycie w Klubie przekazują swoje dane personalne (imię, nazwisko,) w celu rejestracji jako Klient oraz w celu realizacji postanowień umowy zawartej przez Klub z ww. podmiotem zewnętrznym.
5. Klub otwarty jest dla Klientów w godzinach wskazanych w siedzibie Klubu, oraz na stronie Internetowej www.cube-club.pl. Jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu. Stosowna informacja zamieszczana będzie w siedzibie Klubu i na stronie Internetowej.
6. Korzystanie z usług Klubu odbywa się na podstawie:
a. abonamentu (dalej: " Abonament"); korzystanie z usług Klubu w ramach Abonamentu reguluje niniejszy Regulamin i umowa zawarta z Klientem;
b. opłaty za jednorazowy wstęp do Klubu (dalej: " Wstęp Jednorazowy")

II. Wstęp Jednorazowy

1. W ramach Wstępu Jednorazowego Klient uprawniony jest do pojedynczego skorzystania z usług Klubu. Wstęp Jednorazowy obejmuje wszystkie usługi Klubu (zajęcia grupowe, siłownia, squash,  sauna).

2. Klient, korzystający z Wstępu Jednorazowego, uiszcza opłatę za wejście do Klubu w recepcji, przed przystąpieniem do korzystania z niego.

3. Wstęp Jednorazowy uprawnia do korzystania z usług Klubu w pełnych godzinach jego otwarcia.

III. Abonamenty

1. Wraz z zakupem Abonamentu Klient zawiera umowę z Klubem. W tym celu Klient przekazuje dane, niezbędne do realizacji umowy: imię, nazwisko, numer PESEL i/lub data urodzenia(dobrowolnie), adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu.

2. Wysokość aktualnych opłat za poszczególne Abonamenty oraz usługi w Klubie ujęta jest w Cenniku, dostępnym w siedzibie Klubu oraz na stronie Internetowej www.cube-club.pl.
3. Klient korzystający z usług Klubu na podstawie Abonamentu, wraz z zawarciem umowy otrzymuje imienną kartę członkowską Klubu, będącą nośnikiem Abonamentu. Klient zobowiązany jest do okazywania karty członkowskiej przy każdej wizycie. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą członkowską. Karta członkowska, którą legitymuje się osoba do tego nieupoważniona, może zostać zatrzymana przez pracownika Klubu. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia karty członkowskiej, osoba której kartę wydano, zobowiązana jest pokryć koszt wystawienia jej duplikatu. Koszt duplikatu karty członkowskiej wynosi 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych brutto).
4. Klient korzystający z usług Klubu na podstawie Abonamentu ważnego przez 6 miesięcy lub dłużej, uprawniony jest do jego zawieszenia (zawieszenia umowy). Zawieszenie Abonamentu możliwe jest jednokrotnie w trakcie trwania umowy, na okres do 14 dni.
5. Poza powyższymi przypadkami każdy Abonament można zawiesić na podstawie zwolnienia lekarskiego lub równoprawnego dokumentu, potwierdzającego niemożliwość korzystania z usług Klubu, na okres wskazany w tym dokumencie.
6. Za okres zawieszenia Abonamentu Klub nie pobiera opłat. Zawieszenie Abonamentu skutkuje przedłużeniem umowy o okres odpowiadający czasowi zawieszenia Abonamentu.
7. W ramach każdego z Abonamentów możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Klienta na osobę trzecią (cesja).
8. Klient zainteresowany dokonaniem cesji powinien skontaktować się z personelem Klubu w celu podpisania stosownej umowy.
9. Klub oferuje Abonamenty na okres od 1 do 6 miesięcy. Wykaz obowiązujących Abonamentów, ich cena i rodzaj są dostępne w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.cube-club.pl.
10. Płatność za Abonamenty odbywa się z góry za cały okres ich obowiązywania i może być zrealizowana w recepcji Klubu lub przelewem bankowym.
11. W przypadku Abonamentów dłuższych niż 30-dniowe możliwe są płatności cykliczne, dokonywane raz w miesiącu, na początku miesiąca za który pobierana jest płatność. Klient ma możliwość skorzystania z usług Klubu wyłącznie w przypadku dokonania płatności za dany miesiąc.
12. Klub ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez odrębnego wezwania) w przypadku zalegania przez Klienta z opłatami za 2 okresy rozliczeniowe. Rozwiązanie umowy w tym trybie nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia opłat za usługi, z których korzystał w Klubie, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w Klubie.

IV. Zasady korzystania z usług Klubu

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz:
a. wnoszenia, spożywania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
b. palenia tytoniu
c. korzystania z elektronicznych papierosów;
d. używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
e. handlu i akwizycji;
f. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody właściciela Klubu;
g. wprowadzania zwierząt;
h. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
3. Przebywając na terenie Klubu Klienci zobowiązani są do stosowania się do zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności do:
a. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego i dobrego zachowania;
b. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie, zapoznania się z instrukcją użytkowania sprzętu i zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
c. zachowania czystości i higieny;
d. podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu;
e. używania stosownego obuwia (klapki) podczas korzystania z natrysków,
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania przez Klientów sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu.
5. Każdy Klient korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
6. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, bądź korzystania z sauny, przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu Klient powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
7. Klient zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego stroju oraz zmiany obuwia na czyste i sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Niektóre zajęcia wymagają uczestnictwa bez obuwia.
8. Przed skorzystaniem z sauny, Klienci zobowiązani są do umycia się. W saunie Klienci przebywają owinięci ręcznikiem lub chustą, bez obuwia. W saunie należy używać ręcznika pod stopy.
9. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 40 złotych brutto (słownie: czterdzieści złotych brutto).
10. Klub jest monitorowany, z wyłączeniem strefy szatni, natrysków, sal fitness i kortów do squash’a.
11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do zasad korzystania z usług Klubu, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia personel Klubu do poproszenia Klienta o natychmiastowe opuszczenie terenu Klubu.

V. Siłownia, squash i zajęcia grupowe

1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora lub innego personelu Klubu.
2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu sportowego, znajdującego się w Klubie, zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami personelu Klubu.
3. Klub udostępnia użytkownikowi dostęp do szafki zamykanej na indywidualny klucz w celu przechowywania rzeczy. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką lub w przypadku rażącego niedbalstwa użytkownika (np. nie zamknięcie szafki). Szafka jest przeznaczona do przechowywania odzieży, przyborów do mycia, ręcznika, obuwia, sprzętu sportowego, odżywek, produktów spożywczych. Pracownicy recepcji nie są zobowiązani do przechowywania kluczyka w trakcie korzystania przez Klienta z usług Klubu. Przechowywanie przedmiotów w szafkach po zamknięciu Klubu jest zabronione. Przedmioty pozostawione będą deponowane przez 3 dni. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne.
4. Po skończonym treningu Klient zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na swoje miejsce i zostawienia po sobie porządku.
5. Instruktorzy, personel Klubu oraz zewnętrzni trenerzy personalni mogą prowadzić treningi indywidualne pod warunkiem zgody właściciela Klubu na podstawie indywidualnych postanowień.
6. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
7. Uczestnictwo w zajęciach grupowych dla Klientów wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na poszczególne zajęcia. Rezerwacji można dokonywać osobiście w recepcji Klubu lub telefonicznie.
8. Klub zastrzega prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba chętnych na te zajęcia Klientów jest mniejsza niż 5 osób.
9. Klient może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych/squash’a najpóźniej na dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
10. Klub zastrzega, iż jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w nich. Jeżeli Klient spóźnia się, jego miejsce na zajęciach grupowych może zająć inny Klient z listy rezerwowej.
11. O uczestnictwie w zajęciach grupowych Klientów, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca lub znajdują się na liście rezerwowej, decyduje instruktor tych zajęć.
12. Klient, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych o poinformowanie o tym fakcie instruktora.
13. Klient korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
14. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu, otwierania i zamykania okien, upoważniony jest wyłącznie personel Klubu.
15. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub instruktora prowadzącego zajęcia oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
16. Klient zobowiązany do zakończenia ćwiczeń/trening przed zamknięciem klubu i opuszczenia klubu nie później niż 15 min po zamknięciu obiektu.
17. Karnet nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy został aktywowany przez użytkownika.
18. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Cube Squash & Fitness zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu lub jego części, w okresie świątecznym oraz w każdym innym dniu, jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace konserwacyjne, remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości obiektu bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionej sytuacji poprzez zamieszczenie stosownych informacji na terenie obiektu. Sytuacje powyższe nie powodują automatycznego wydłużenia okresu trwania karnetu.
19. Zabrania się prowadzenia na terenie Klubu bez zezwolenia Właściciela obiektu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym prowadzenia szkoleń, warsztatów, treningów.

VI. Sauna

1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Każdy Klient korzysta z sauny na własną odpowiedzialność.
3. Przed skorzystaniem z sauny należy skonsultować się z lekarzem, w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z niej.
4. Klienci korzystający z sauny zobowiązani są do przestrzegania instrukcji znajdującej w Klubie, przed wejściem do sauny.

VII Promocje

1. Poza ofertą stałą, Klub wprowadzać może okresowo oferty specjalne (Promocje).
2. Promocje nie podlegają łączeniu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Klient może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług w Klubie osobiście w recepcji Klubu, listownie na adres: Cube Squash & Fitness, ul. Mackiewicza 7, 20-865 Lublin lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@cube-club.pl. W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także przedstawić opis zaistniałej sytuacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia do Klubu.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.cube- club.pl
3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej www.cube-club.pl.
4. Obligatoryjne regulacje oraz postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zarchiwizowane, w przypadku prośby o uzyskanie ww. informacji należy zgłosić się do pracownika recepcji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Regulamin rezerwacji i  korzystania z kortów do squash.

1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line kartą kredytową lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową, najpóźniej 7 dni od dokonania rezerwacji niezależnie od wybranego terminu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.
4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem "non marking". W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
5. Zasady rezerwacji kortów:
a) Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
b) Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za posrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay,
c) Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w systemie on-line lub po przez recepcjonistę Cube Squash & Fitness. W terminie krótszym niż 24h w anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo  termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
d) Nieterminowa anulacja kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu.
6. Zakładając konto w Cube Squash & Fitness Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Cube Squash & Fitness Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
7. Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 6 miesięcznym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
8. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez  instruktora lub innego pracownika Klubu.
9. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
10. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
11. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.